• Développement du périplaneta (Periplaneta orientalis)  Développement du périplaneta (Periplaneta orientalis)